Archive for the ‘Ambience design’ Category

Ambience design

29.1.2010

Miten uusi teknologia, design, arkkitehtuuri ja viestintä voi auttaa hyvinvoinnin edistämisessä?  Edellä kuvattuun maaperään on syntynyt uusi suunnittelutyön konsepti, ambience design.

Mukana R&D -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa olivat Decode-yksikkö Teknillisestä korkeakoulusta, Helsingin yliopiston Psykologian laitoksen Digitaalisen elämän psykologiaa -ryhmä, Taideteollisen korkeakoulun Muotoilun osasto sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulusta. Parhaillaan suunnittelemme hankkeen toista vaihetta. Projekti tulee olemaan nimeltään Ambience Design Experience ja se keskittyy kokeellisten käytännön suunnitteluprojektien yhdistämiseen monialaiseen tutkimukseen. Hankkeen partnerikunta muuttuu ja laajenee edelleen. Tavoitteena on keskittyä ambience designin avulla saavutettaviin hyvinvointivaikutuksiin.

Määrittelen Ambience designin seuraavasti:

1. Ambience design merkitsee uuden tyyppistä suunnittelukulttuuria, jopa paradigman vaihdosta. Ambience designissa suunnittelijat kommunikoivat tutkijoiden kanssa. Ambience design -prosessissa suunnittelu ei ole pelkästään suunnittelijan persoonallisen kädenjäljen varaan rakentuvaa, vaan suunnittelutyö perustuu tietämykseen siitä, miten moniaistinen ympäristö/tunnelma vaikuttaa ihmisiin. Ambience design -projektissa osaamista kehitetään vuorovaikutuksessa monen alan ammattilaisten kanssa. Tulokset dokumentoidaan huolellisesti.

2. Ambience design kehittää visuaalisesti painottunutta suunnittelukulttuuria moniaistiseksi designiksi. Suunnittelussa otetaan huomioon muotokieli, äänimaisemat, tuoksumaailmat, kosketuspinnat, valo- ja värimaailmat ja jopa makumaailma (ihmisen aistit eivät rajoitu näihinkään aisteihin).

3. Ambience designissa on kyse tunnelmadesignista eli vaikuttamisesta ihmiseen psykofyysisenä kokonaisuutena. Käytännössä tämä merkitsee panostusta elämyksellisyyteen.

4. Ambience designissa hyödynnetään älykkäitä tiloja ja materiaaleja. Älykkyyden avulla tavoitellaan lisääntyvää vuorovaikutusta medioituneissa ja sosiaalisissa tiloissa.

5. Ambience designin keskeinen teema on säätäminen ja säätyminen. Tämä näkökulma liittyy erilaisten tilojen ja brändien muuntuvaan ja muunneltavaan viestinnälliseen identiteettiin. Tiloista tulee käytettävämpiä, kun yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille luodaan mahdollisuus säätämiseen muuntuvien tarpeiden mukaisesti. Tässä mielessä ambience design lisää ympäristöjen kestävyyttä, laatua ja käytettävyyttä.

6. Ambience designissa hyödynnetään näyttämötaiteiden ja teatteritieteiden asiantuntemusta. Kertomukset ja dramaturgia liitetään moniaistisiin, muuntuviin (/muunneltaviin) tiloihin ja viestintään.

7. Ambience designilla on selkeä kytkös brändin rakentamiseen. Parhaimmillaan ambience design management on integroitu osa brand management -prosessia. Brändin kehittämisessä voidaan hyödyntää entistä enemmän moniaistista viestintää ja markkinointia, esimerkiksi ääni- ja tuoksutunnuksia. Ambience designissa yhdistetään moniaistinen tilasuunnittelu moniaistiseen markkinointiin ja viestintään eettisesti kestävällä tavalla.

8. Ambience design on eettisesti ja ekologisesti tietoista suunnittelua. Kaikkia aktiviteetteja ohjaa eettinen koodi. Ambience designin keskeinen tavoite on lisätä ihmisten hyvinvointia edellä esitettyjä näkökulmia ja periaatteita hyödyntäen.

Mainokset

Ambience design

17.9.2008

Valoa Design Oy ja Roope Siiroisen tiimi on tehnyt loistavaa työtä Tampereella Naistenlahden voimalaitoksen valaisemisessa. Case-esimerkistä näette kuvan ennen ja jälkeen. Naistenlahden voimalaitoksen valaistus on ohjelmoitu muuntuvaksi. Työ voitti ensimmäisenä pohjoismaissa Edison Awards-palkinnon (25. GE Edison Awards 2007, Award of Exellence). Hämmästyttävintä on, että uusi muuntuva valaistus säästää sähköä edelliseen ratkaisuun verrattuna.

Naistenlahden voimala on paitsi Tampereen sähkölaitoksen ja Tampereen kaupungin brändäämistä myös tunnelmadesignia, jossa panostetaan tunnelman lisäksi muuntuvuuteen ja muunneltavuuteen. Laajemmassa katsannossa valaistuksen suunnittelu liittyy muihin juuri nyt yleistyviin tunnelmadesignin muotoihin kuten äänimaisemien suunnitteluun.

Tunnelmadesign merkitsee Ambience designiksi nimettyä käsitteellistä innovaatiota, jonka on alla kuvatulla tavalla esittänyt tämän blogin kirjoittaja (Koskinen 1997–2008). Mikään osa tai yksityiskohta ohessa kuvatusta konseptista ei sinällään ole uusi; niiden yhdistelmä on.

Ambience designin lyhyt määrittely:

1. Ambience design merkitsee uuden tyyppistä suunnittelukulttuuria, jopa paradigman vaihdosta. Ambience designissa suunnittelijat kommunikoivat tutkijoiden kanssa. Ambience design -prosessissa suunnittelu ei ole pelkästään suunnittelijan persoonallisen kädenjäljen varaan rakentuvaa, vaan suunnittelutyö perustuu tietämykseen siitä, miten moniaistinen ympäristö/tunnelma vaikuttaa ihmisiin. Ambience design -projektissa osaamista kehitetään vuorovaikutuksessa monen alan ammattilaisten kanssa. Tulokset dokumentoidaan huolellisesti.

2. Ambience design kehittää visuaalisesti painottunutta suunnittelukulttuuria moniaistiseksi designiksi. Suunnittelussa otetaan huomioon muotokieli, äänimaisemat, tuoksumaailmat, kosketuspinnat, valo- ja värimaailmat ja jopa makumaailma (ihmisen aistit eivät rajoitu näihinkään aisteihin).

3. Ambience designissa on kyse tunnelmadesignista eli vaikuttamisesta ihmiseen psykofyysisenä kokonaisuutena. Käytännössä tämä merkitsee panostusta elämyksellisyyteen.

4. Ambience designissa hyödynnetään älykkäitä tiloja ja materiaaleja. Älykkyyden avulla tavoitellaan lisääntyvää vuorovaikutusta medioituneissa ja sosiaalisissa tiloissa.

5. Ambience designin keskeinen teema on säätäminen ja säätyminen. Tämä näkökulma liittyy erilaisten tilojen ja brändien muuntuvaan ja muunneltavaan viestinnälliseen identiteettiin. Tiloista tulee käytettävämpiä, kun yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille luodaan mahdollisuus säätämiseen muuntuvien tarpeiden mukaisesti. Tässä mielessä ambience design lisää ympäristöjen kestävyyttä, laatua ja käytettävyyttä.

6. Ambience designilla on selkeä kytkös brändin rakentamiseen. Parhaimmillaan ambience design management on integroitu osa brand management -prosessia. Brändin kehittämisessä voidaan hyödyntää entistä enemmän moniaistista markkinointia, esimerkiksi ääni- ja tuoksutunnuksia. Ambience designissa yhdistetään moniaistinen tilasuunnittelu moniaistiseen markkinointiin ja viestintään eettisesti kestävällä tavalla.

Ambience designia on aikaisemmin edistetty TEKESin rahoituksella. Mukana projektin ensimmäisessä vaiheessa ovat olleet Teknillisen korkeakoulun Decode-yksikkö, Helsingin yliopiston Digitaalisen elämän psykologiaa -ryhmä, Taideteollisen korkeakoulun Muotoilun osasto sekä Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Projektin seuraavassa ambience design experience -vaiheessa mukaan on kutsuttu myös Helsingin yliopiston Kansanterveystieteen laitos ja Sibeliusakatemia.  Tulevan hankkeen pääteemana on hyvinvointi: ambience designin vaikutukset viihtyvyyteen ja terveyteen.

Keskeiseistä ambience design -hankkeessa on monialaisuus ja poikkitieteellisyys (transdisciplinary); yhteistyö, joka tapahtuu osaamisalueiden osin kartoittamattomilla reuna-alueilla.  Näkemykseni mukaan arkkitehtuurin, muotoilun (graafisesta suunnittelusta teolliseen muotoiluun), viestinnän ja markkinointiviestinnän kytkös muihin osaamisiin kuten valo-ja äänisuunnitteluun, tuoksudesigniin, ubiikin teknologian mahdollisuuksiin ja eri tieteiden tutkimusosaamiseen.

Ambience design -hankkeen filosofia on monialaisen suunnittelutyön kehittäminen dokumentoimalla prosessin eri vaiheet ja tulokset huolellisesti monella eri medialla. Dokumentoiminen mahdollistaa ryhmän itsekriittisen reflektion prosessin kaikissa vaiheissa. Karkeasti ottaen tieteellisen näkökulman anti suunnitteluprosessille on analyyttinen ja systemaattinen kehittäminen. Samalla tavalla yleistäen voidaan sanoa, että luovan suunnittelutyön anti tieteelliselle työlle on ennakoimattomien ratkaisujen ja yhdistelmien esille nostaminen. Käytännön työ monialaisessa ryhmässä muistuttaa luovaa kaaosta, joka kumpuaa joltain osin myös työryhmän orgaanisista verkostoista. Tältäkin kannalta katsoen systemaattinen dokumentointi on mielekästä.

Arkkitehtuurin ja muotoilun perinteessä ja yhä edelleen myös käytännössä korostetaan ”taiteilijaneroja”, tai yksilöitä, jotka ovat luoneet merkittävän uran ja tunnistettavan tyylin. Ambience designissa on tehty irtiotto niin sanotun taiteilijaidentiteetin monistamisen kulttuuriin. Usein tai melkein aina, arvostetut tekijät ovat kehittäneet tunnistettavan ja persoonallisen tyylin, jota sitten toistetaan pienin variaatioin. Ambience design -työryhmä havaitsi tässä tekemisen kulttuurissa ongelmia.  Päällimmäinen ongelma on perinteinen tilaajan ja suunnittelijan tai suunnittelutiimin suhde. Tilaustöitä ei voi tehdä monistamalla omaa tunnistettavaa kädenjälkeänsä kohteessa kuin kohteessa. Vielä suurempi haaste koskee designin tai arkkitehtuurin käytännön vaikutuksia. Miten tila vaikuttaa ihmisiin psykofyysisesti?  Suunnitteluosaamista edistää validi tutkimustieto esimerkiksi muotojen, värien ja äänimaisemien käytännön vaikutuksista. Toisaalta taide ja erityisesti (nykytaiteen piiriin kuuluva) mediataide kiinnostaa osana ambience design -prosesseja.

Ubiikkiyhteiskunta herättää huolta

14.9.2008

Seuraava, jo nyt käynnistynyt, kehitysvaihe ubiikkiyhteiskunnassa on Internet of Things. Läsnä-älykkäissä ympäristöissä kaikki yhdistyy kaikkeen. Tämä herättää myös huolta isoveli valvoo -yhteiskunnasta, jossa yksityisyys katoaa.

Tutustu kiinnostaviin videoihin, jossa lähitulevaisuuden teknologisia muutoksia on kuvitettu. Suosittelen myös luettavaksi Adam Greenfieldin kirjaa Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing (Voices That Matter)